Úmrtní list

Vystavuje matrika příslušná k místu úmrtí. Objednavatel pohřbu jej obdrží doporučeně poštou.

Úřední urna

Bude vydána po předložení uhrazené faktury. Pokud nebude vyzvednuta do 1 roku, bude uložena do společného pohřebiště za poplatek 800kč bez možnosti vyzvednutí.

Vdovský, vdovecký

Potřebné doklady – OP žadatele, oddací list, úmrtní list, a pro sirotčí důchod rodný list dítěte, potvrzení o studiu ( u starších 15 let ). Žádá se u Okresní správy sociálního zabezpečení.

Zákonné volno

Objednavatel manžel, manželka, rodič nezletilého dítěte – 2 dny + 1 den na obřad, volno je placené.
Objednavatel syn, dcera, vnoučata, bratr, sestra, švagr, švagrová, zeť, snacha, tchán, tchýně, osoba ve společné domácnosti – 1 den + 1 den na obřad, volno je placené.

Pohřebné

Pohřebné je vypláceno dle zákona 117/1995 Sb. § 47

Podmínky nároku na pohřebné

 1. Nárok na pohřebné má osoba, která vypravila pohřeb
  • dítěti, které bylo ke dni smrti nezaopatřeným dítětem
  • osobě, která byla ke dni smrti rodičem nezaopatřeného dítěte, jestliže dítě, nebo uvedená osoba měli trvalý pobyt na území České republiky.
 2. Splňuje-li podmínku nároku na pohřebné více osob, náleží tato dávka jen jednou, a to osobě, která uplatní nárok na dávku jako první. Nárok na pohřebné vzniká dnem pohřbení podle zvláštního právního předpisu 48a) ( Zákon č. 256/2001 sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. )

Státní příspěvek ( pohřebné ), který činí v současné době 5000 kč. V případě splnění podmínek se o pohřebné žádá na kontaktních místech systému státní a sociální podpory, a to dle místa trvalého bydliště objednavatele pohřbu.

K žádosti je nutné předložit:

 1. Úmrtní list
 2. Originál faktury
 3. Pokladní stvrzenku
 4. Doklad o zpopelnění
 5. Doklad o pohřbení

Nárok je nutno uplatnit nejpozději do jednoho roku ode dne pohřbení.

Nárok na pohřebné má objednavatel pohřbu.